Scenariusze zajec rewalidacyjno-wychowawczych dzieci

Wzbij się wysoko

Temat: PRAKTYKI WRZEŚNIOWE
wygląda tak CELEM PRAKTYKI JEST: poznanie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej w szkołach dla dzieci niewidomych i słabo widzących; wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w praktyce pedagogicznej; poszerzenie zainteresowań zawodowych. ZADANIA PRAKTYKI: 1. poznanie ośrodka jako środowiska pracy 2. poznanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej realizowanej w ośrodku 3. udział w uroczystościach okolicznościowych 4. hospitowanie zajęć na I etapie edukacyjnym oraz zajęć rewalidacyjnych (orientacja przestrzenna, rewalidacja indywidualna, logopedia, usprawnianie widzenia) 5. samodzielne prowadzenie zajęć na I etapie edukacyjnym 6. pogłębianie znajomości pisma punktowego oraz technik posługiwania się specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi ORGANIZACJA PRAKTYKI: student zobowiązany jest do pracy w wymiarze 18 godzin tygodniowo. łączny wymiar pracy wynosi 36 godzin, spośród których: - 5 przeznacza się na poznanie ośrodka - 25 na hospitowanie zajęć - 6 na samodzielne prowadzenie zajęć PROPONOWANY PLAN PRAKTYK - w pierwszym tygodniu praktyki student powinien spotkać sie z dyrekcją ośrodka, poznać organizację pracy w ośrodku, hospitować zajęcia na I etapie edukacyjnym, zapoznać się z pomocami naukowymi stosowanymi przez nauczyciela - opiekuna lub innych nauczycieli, w miarę potrzeb włączać się w pracę szkoły (udział w zebraniach nauczycielskich, opieka dziećmi podczas przerwy, pomoc w trakcie zajęć) - w drugim tygodniu praktyki student powinien hospitować zajęcia i prowadzić je samodzielnie. Ostateczną wersję praktyki, uwzględniając oczekiwania studentów, ustala nauczyciel opiekujący się praktykantem. Scenariusze zajęć przygotowanych przez studentów przed ich rozpoczęciem muszą zostać zatwierdzone przez nauczyciela. Podstawą do zaliczenia praktyki jest następująca dokumentacja: - protokoły hospitowanych zajęć (9h) - scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć (6h) - dziennik praktyk informujący o szczegółowym...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,591.htmlTemat: ŹRÓDŁA czyli skąd czerpać widzę
: Ossolineum, 1982 KIELIAN Jacek : Zabawy plastyczne. – S, 157 – 160. W: Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim/ red. Jacek Kielian. – Gdańsk : Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2000 POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1985 POPEK Stanisław : Barwy i psychika: percepcja, ekspresja, projekcja. – Lublin : Wyd. ... BARAN Zbigniew : Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 195 - 198 BIELSKA Beata : Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji // ... Terapia uczuciowa // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 41 – 42 Terapia plastyką w celu uporządkowania świata uczuć CZERNIAWSKA Krystyna : Sztuka psychopatologiczna // Plastyka i Wychowanie. ... : Dlaczego dziecko rysuje // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 45 – 47 Terapia plastyką GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i ... Małgorzata : Twórczość a rozwój dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, wkładka metodyczna s. I - III JASTRZĄB Jadwiga : Techniki plastyczne w terapii dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. – 1985, nr 6, s. 317 - 322 KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu. – 1988, nr 9, s. 481 – 485 ... Dialog. – 2002, nr 1, s. 54 – 56 Doskonalenie wyobraźni poprzez twórczość plastyczną KUKUŁA Elżbieta : Zajęcia plastyczne, a zajęcia terapeutyczne // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 3, s. 54 - 57 LEWANDOWSKA Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38 – 40 Propozycje ćwiczeń ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 32 – 38 Rysunek jako nośnik emocji dziecka ŁUKOMSKA Elżbieta : Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 32 – 39 MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 124 - 128 MINTA Dorota : Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1. s, 24 - 25 MOROZIEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo ... ćwiczeń OPALA Agnieszka : Rysunek dziecka: etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980 – 2002 // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 25 RECHNIO Beata : Plastyczna terapia // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 11 – 14 Propozycje zajęć SIKORSKI Wiesław : Terapeutyczne walory twórczości plastycznej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. 40 - 42 SKWAREK Ewa : Origami w edukacji i terapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 594 – 598 Scenariusze zajęć STAWECKA Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych: propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 103 – 109 Wykorzystanie plastyki w terapii TARTAS Teresa : Ekspresja plastyczna dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 7, s. 410 – 412, 421 – 423 TOĆ Wanda : Ekspresja w sztuce dziecka // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 6, s. 1- 2 URBAŃSKA Elżbieta: Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 25 – 27 Psychorysunek ZALEWSKA- PAWLAK Mirosława : Rola aktywności rysunkowej w procesie rozwoju mowy dziecka w wieku 5 – 7 lat // Wychowanie w Przedszkolu. – 1982, nr 7/8, s. 346 – 354 ZOCHNIAK Ida : Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie...
Źródło: artekolo.fora.pl/a/a,36.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Wzbij się wysoko